Trivselspolitik for Bedsted Friskole

Generelt:

Første linje i skolens værdigrundlag lyder:
”Bedsted Friskole er en rummelig skole i bevægelse med fokus på trivsel, tryghed og ”sethed”.”
Vi har derfor udarbejdet en trivselspolitik, som skal sikre disse mål.

Trivselskulturen på skolen er generelt kendetegnet ved, at vi

 • alle tager ansvaret for, at alle på skolen trives.
 • er opmærksomme på hinanden og lytter til hinanden – At vi udøver ”Sethed”, dvs. at alle har krav på opmærksomhed, selvom det måske er ubelejligt i situationen. Der må ikke ske en afvisning, men gerne en udsættelse, som formuleres på en anerkendende måde.
 • er anerkendende og er positive i vores sprogbrug.
 • hilser på hinanden hver morgen.
 • altid byder udefrakommende personer velkommen på en positiv måde uanset deres ærinde på skolen.
 • er tydelige i vores forventninger, er parate til at hjælpe og husker at rose hinanden.
 • begynder hver dag med en morgensang efterfulgt at Fader Vor og en fælles orientering, hvor alle har taleret.
 • den sidste fredag i hver måned afholder et stort fællesmøde for både lærere og alle elever. Dagsordenen til fællesmødet udarbejdet torsdag før mødet. Elevrådsformanden leder mødet og elevrådets sekretær sørger for at der skrives et referat.
 • informerer hinanden flittigt og uformelt om alt, som vedrører skolens hverdag – Det gælder både elever, forældre og ansatte.
 • har et velfungerende og fleksibelt forældresamarbejde med aktive klasseforældreråd, 2 årlige skolehjemsamtaler, et forældremøde og et socialt klassearrangement.

Ordensregler:

 • Vi viser hensyn til hinanden og behandler hinanden med respekt.
 • Vi passer godt på vores ting – Både egne og skolens.
 • Eleverne skal være på skolens område med mindre andet er aftalt med personalet.
 • Inde på skolen taler vi med et roligt stemmeleje og bevæger os stille og roligt.
 • ”Vilde” lege foregår i hallen eller udenfor – Vi ”slåsser” dog ikke for sjov, da legen kan ende i alvor.
 • Mobiltelefoner skal være på lydløs og ligge i tasken hele skoledagen, hvis ikke andet er aftalt.
 • iPads må bruges i frikvarterer medmindre andet er aftalt.
 • Der er udeordning i spisefrikvarteret i sommerhalvåret, hvis vejret tillader det. Det er gårdvagten, der afgør om vejrforholdene betyder at udeordning aflyses.
 • Klasseduksen sørger for at klassen er opryddet, bordene tørres af (i klasser, hvor der spises frokost) og skraldespanden tømt ved skoledagens afslutning.
 • Både i skolen og i SFO’en er der indesko-ordning for alle elever.

Eleverne og klasserne:

 • Hver klasse udarbejder ved skoleårets start en skriftlig klasseaftale, der sætter rammerne for klassens samvær i timerne og frikvarteret. Aftalen evalueres og justeres løbende.
 • Elevrådet inddrages aktivt i samarbejdet på skolen gennem et månedligt fællesmøde, hvor alt kan drøftes, alle har taleret og ting afgøres på demokratisk vis. Skolelederen har ansvaret og dermed også vetoret ved afgørelser.
 • Elevrådet har deres eget budget, som finansieres gennem overskuddet fra skolefesten. Indkøb foretages i samarbejde med skolelederen.
 • En vigtig brik i trivslen på skolen er ”Den anerkendende rundkredssnak”, hvor eleverne har lov til at udtrykke ønsker og behov over for hinanden og lægge planer for, hvordan konflikter løses i fremtiden.
 • For at sikre en god skolestart tilbydes 8 førskoledage til kommende 0. klasses elever, hvor en gruppe ældre elever deltager som skolevenner.

Personale:

 • Elevernes trivsel er et fast punkt på hvert lærermøde og personalemøde.
 • For sårbare elever udarbejdes en handlingsplan med klare mål (gerne ud fra LP), som løbende evalueres og justeres.
 • Skolens personale optræder som gode rollemodeller for børnene både i sprog og adfærd.
 • Den anerkendende kommunikation er grundpille for trivslen på skolen.
 • Klasselæreren skal ved hver ”anerkendende rundkredssnak” have fokus på trivslen og det sociale miljø i klassen.
 • Klasselæreren udarbejder sammen med eleverne ved skoleårets start skriftlige klasseregler som løbende evalueres og justeres.
 • Klassens sociale liv indgår naturligt i forældremøder og skole-hjemsamtaler.
 • Lærerne skal have kendskab til den interne anti-mobbe-politik og er forpligtet i forhold til denne.
 • Alle henvendelser fra elever og forældre tages alvorligt og følges op.
 • Når en elev har oplevet særlige udfordringer i skolen/SFO, orienteres forældrene.

Forældre:

Skolen forventer, at forældrene

 • sørger for, at eleverne møder udhvilede og medbringer en opladet iPad samt penalhus med blyant, viskelæder og lineal.
 • sørger for, at eleverne er påklædt efter årstiden og evt. har det nødvendige overtrækstøj med.
 • sørger for, at deres barn har skiftetøj liggende i SFO’en.
 • er loyale over for skolen og taler positivt om skolen, klassekammerater og deres forældre.
 • straks kontakter klasselæreren og evt. skolelederen, hvis der opstår udfordringer, som har betydning for deres barns skolegang.
 • følger skolens fraværspolitik og kostpolitik.
 • giver invitationer til børnefødselsdage fra klassekammeraterne høj prioritet. Det vil sige sørger for, at barnet tager med til alles fødselsdage.
 • husker, at der kun er disse muligheder, når man selv holder fødselsdag for barnet:
  • alle børn fra klassen skal inviteres
  • alle piger skal inviteres
  • alle drenge skal inviteres
 • bakker op om og deltager i klassens og skolens arrangementer til gavn for barnets sociale relationer og trivsel.
 • deltager i mindst en af de to arbejdslørdage (formiddag), der afholdes hvert år.

Skoleleder:

 • Hvert 3. år foretages en undersøgelse af hele undervisningsmiljøet.
 • Hvert år ajourføre skolens trivselspolitik, som godkendes af skolebestyrelsen.
 • Sikre at skolen har mulighed for at yde den fornødne hjælp, støtte og opmærksomhed til alle elever, der optages på skolen.
 • Gennem aktive tiltag sikre den gode trivsel på skolen.